STATUT I ZARZĄD


logo-napis2


Klub sportowy nosi nazwę Toruński Klub Futbolu Stołowego, nazwa skrócona to TKFS.

Klub działa na podstawie: ustawy z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81. poz. 889 z późn. zm.), ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U, z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień statutu, uchwalonych na jego podstawie regulaminów i uchwał organów Klubu.

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7a ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych Prezydenta Miasta Torunia.

Siedzibą Klubu jest miasto Toruń, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska.


Celem działalności Klubu jest popularyzacja futbolu stołowego (piłkarzyków) w Polsce.

Środkami osiągnięcia tych celów są w szczególności:
- krzewienie kultury fizycznej wśród członków Klubu,
- dbanie o jak najszerszą dostępność stołów do gry,
- tworzenie i wspieranie tworzenia nowych miejsc gry oraz dbanie o ich przyjazną atmosferę,
- organizowanie rozgrywek ligowych,
- organizowanie turniejów lokalnych,
- organizowanie turniejów ogólnopolskich,
- współpraca z innymi ośrodkami wspierającymi rozwój futbolu stołowego w Polsce i za granicą, w szczególności w zakresie organizowania imprez ogólnopolskich oraz unifikacji przepisów gry,
- dążenie do podnoszenia umiejętności zawodników,
- podejmowanie starań zmierzających do uznania futbolu stołowego za dyscyplinę sportową oraz zawiązania związku sportowego futbolu stołowego w rozumieniu ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r.,
- wybór spośród najaktywniejszych członków Klubu kadry szkoleniowej i sędziowskiej oraz systematyczne podnoszenie ich – kwalifikacji,
- współdziałanie z krajowymi władzami sportowymi,
- popieranie i pomoc przy zakładaniu podobnych stowarzyszeń.


Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna pełnoletnia i małoletnia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, w tym cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Członek zwyczajny Klubu ma prawo do:
- czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
- uczestnictwa w zebraniach, konferencjach, turniejach i innych imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
- zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,
- zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o wykreśleniu z listy członków,
- czynnego i biernego prawa wyborczego przy wyborze delegatów.

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
- aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Klubu,
- przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
- przestrzegania etyki sportowca,
- regularnego opłacania składek, jeśli są one obowiązkowe,
- godnego reprezentowania Klubu.


Władzami Klubu są:
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

Zarząd składa się z 3 osób (Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika) wybieranych przez Walne Zebranie Członków.


Obecny skład zarządu Toruńskiego Klubu Futbolu Stołowego:

Prezes: Tomasz Kowalski

Zastępca: Mateusz Antonowicz

Skarbnik: Krystian Aranowski


logo-napis2